MENU

Tag : kezuri-gatsuo (copeaux de filet de bonite fumé et séché)

 • TAMANEGI NO OKAKA-AE (OIGNON ÉMINCÉ ET COPEAUX DE BONITE SÉCHÉE À LA SAUCE SOJA)


 • KOMATSU-NA NO OHITASHI (SALADE DE KOMATSU-NA, SOUCE SOJA)


 • HIYAYAKKO OKURA-ZOE (TOFU CRU, AVEC SAUCE SOJA ET GOMBO)


 • KAMINARI-DOFU (TOFU SAUTÉ )


 • NANO-HANA NO OHITASHI (SALADE DE NANO-HANA À LA SAUCE SOJA)


 • YURINE NO BAINIKU-AE (YURINÉ À LA SAUCE "BAÏ-NIKU")


 • TAKENOKO NO TOSANI (POUSSES DE BAMBOU MIJOTÉES AUX COPEAUX DE BONITE SÉCHÉE)


 • JAKO NO FURIKAKE (FURIKAKE AUX PETITES SARDINES SÉCHÉES)


 • MEKABU NO PONZU-AE (MEKABU AU PONZU)


 • MOZUKU-ZU (MOZUKU VINAIGRÉ)


 • HAKUSAI NO OHITASHI (CHOU CHINOIS À LA SAUCE SOJA)


 • KAZUNOKO



Rechercher dans le site

Haut de page