cuisine-japonaise.com

Catégorie de recette : Accompagnement de riz (Tsuke-mono, tsukuda-ni, furikake etc.)

  • TAKANA NO MAZE-GOHAN (RIZ AU TAKANA)

  • TAKUAN NO SHIROGOMA-AE (TAKUAN AU SÉSAME BLANC)

  • KABU NO AMAZU-ZUKE (NAVET AU VINAIGRE DOUCE)

  • KOMBU TO SHIITAKE NO TSUKUDANI (TSUKUDANI DE KOMBU ET DE SHIITAKE)

  • JAKO NO FURIKAKE (FURIKAKE AUX PETITES SARDINES SÉCHÉES)

  • HAKUSAI NO ASA-ZUKE (CHOU SHINOIS LÉGÈREMENT SAUMURÉ)

  • KABU NO YUZU-FÛMI (NAVET VINAIGRÉ AU YUZU)

  • HARIHARI-ZUKE

  • NUKA-ZUKE

  • SHÔGA NO AMAZU-ZUKE (GINGEMBRE AU VINAIGRE DOUX)Haut de page

s