cuisine-japonaise.com

Catégorie de recette : Accompagnement de riz (Tsuke-mono, tsukuda-ni, furikake etc.)

 • TAKUAN NO KIMPIRA (TAKUAN À LA SAUCE SOJA DOUCE)

 • TAKANA NO MAZE-GOHAN (RIZ AU TAKANA)

 • TAKUAN NO SHIROGOMA-AE (TAKUAN AU SÉSAME BLANC)

 • KABU NO AMAZU-ZUKE (NAVET AU VINAIGRE DOUCE)

 • KOMBU TO SHIITAKE NO TSUKUDANI (TSUKUDANI DE KOMBU ET DE SHIITAKE)

 • JAKO NO FURIKAKE (FURIKAKE AUX PETITES SARDINES SÉCHÉES)

 • HAKUSAI NO ASA-ZUKE (CHOU SHINOIS LÉGÈREMENT SAUMURÉ)

 • KABU NO YUZU-FÛMI (NAVET VINAIGRÉ AU YUZU)

 • HARIHARI-ZUKE

 • NUKA-ZUKE

 • SHÔGA NO AMAZU-ZUKE (GINGEMBRE AU VINAIGRE DOUX)Haut de page

s