cuisine-japonaise.com

Catégorie de recette :

 • KABOCHA NO SALADA (SALADE DE POTIMARRON)

 • CREAM-MITSU-MAME

 • KINKAN NO KANRONI

 • KAKI-NAMASU

 • 2 SORTES DE "YUZU-GAMA"

 • YUZU ROULE CAKE

 • SATSUMA-IMO NO LEMON-NI (PATATE DOUCE À LA SAUCE AU CITRON)

 • LEMON-KAN

 • NASU NO YUZUMISO-DENGAKU (AUBERGINE GRILLÉE À LA SAUCE DE MISO DE YUZU)

 • WHITE ASPARAGUS NO UMEZU-AE ( ASPERGE BLANCHE À LA SAUCE D'UME)

 • TOROROKOMBU-JIRU (SOUPE AU TORORO-KOMBU)

 • HAKUSAI TO RINGO NO SUNOMONO (SALADE DE CHOU CHINOIS ET DE POMME)Haut de page

s