cuisine-japonaise.com

Catégorie de recette : Soja et produits à base de soja

 • SHIMEJIDAKE TO CRESSON NO SHIRA-AE (SALADE DE SHIMEJIDAKE ET CRESSON À LA SAUCE DE TOFU)

 • CHINGENSAI TO ABURA-AGE TO TOFU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU PAKCHOI, AU TOFU FRIT FIN ET AU TOFU)

 • YAKI-ATSU-AGE NO NEGI-MISO ZOÉ (TOFU FRIT ÉPAIS GRILLÉ ACCOMPAGNÉ DE MISO À LA CIBOULE)

 • TANUKI-YAKKO (TOFU AUX AGEDAMA ET CIBOULES)

 • KYABETSU, NINJIN, SAYAENDÔ NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU CHOU, A LA CAROTTE ET AUX POIS GOURMANDS)

 • SHIMEJI-DAKE TO KUZUSHI-DOFU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AUX CHAMPIGNONS « SHIMEJIDAKE » ET AUX MORCEAUX DE TOFU)

 • SATSUMAIMO TO ATSU-AGE NO MISOSHIRU (SOUPE MISO À LA PATATE DOUCE ET AU TOFU FRIT ÉPAIS)

 • YAKI-NEGI TO YAKI-ABURAAGE NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU POIREAU GRILLÉ ET TOFU FRIT FIN GRILLÉ)

 • KONSAI TO KÔYA-DÔFU NO NIMONO (LÉGUMES RACINES ET KÔYA-DÔFU MIJOTÉS À LA SAUCE SOJA DOUCE)

 • SHOGA TO EDAMAME NO TAKIKOMI GOHAN (RIZ AU GINGEMBRE ET À L’EDAMAME)

 • TATAKI-OKURA TO TOFU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU GOMBOS HACHÉ ET AU TOFU)

 • TOFU TO KOMATSU-NA NO NIBITASHI (TOFU ET KOMATSUNA À LA SAUCE SOJA DOUCE)Haut de page

s