cuisine-japonaise.com

Tag : algue “nori”

  • OKURA NO SUIMONO (CONSOMMÉ AU GONBO)

  • UNAGI NO HITSU-MABUSHI (RIZ À L'ANGUILLE GRILLÉE)

  • TEMAKI-ZUSHI

  • NORI NO SUIMONO (CONSOMÉE AU NORI)

  • ONIGIRI (2)

  • GOMOKU-CHIRASHI-ZUSHI

  • ZARU-SOBA (SOBA FROID)Haut de page