cuisine-japonaise.com

Tag : champignons “shiitake” séchés

  • KABU, SHIITAKE TO TOFU NO KAKITAMAJIRU (CONSOMMÉ AU NAVET, AU SHIITAKE, AU TOFU ET À L'OEUF)

  • BARA-CHIRASHI-ZUSHI

  • KURUMI-DARE-ZÔNI

  • KOMBU TO SHIITAKE NO TSUKUDANI (TSUKUDANI DE KOMBU ET DE SHIITAKE)

  • CHIGUSA-YAKI (OMELETTE JAPONAISE "CHIGUSA")

  • MUSHI-ZUSHI (SUSHI A LA VAPEUR)

  • GOMOKU-CHIRASHI-ZUSHI

  • HIJIKI NO NIMONO ( HIJIKI À LA SAUCE DE SOJA DOUCE)

  • CHIKUZEN-NI

  • CHAWAN-MUSHI (FLAN SALÉ À LA VAPEUR)Haut de page

s