cuisine-japonaise.com

Tag : komatsuna (légume feuille japonais)

  • KOMATSUNA TO NEGI TO ABURA-AGE NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU KOMATSUNA, POIREAU ET TOFU FRIT FIN)

  • KOMATSUNA NO UME-OKAKA-AE (SALADE DE KOMATSUNA À L’UMEBOSHI ET COPEAUX DE BONITE)

  • EBI NO KUZU-UCHI TO KOMATSUNA NO SUIMONO (CONSOMMÉ JAPONAIS AU KOMATSUNA ET CREVETTES)

  • OWARI NO ZÔNI (ZONI DE LA REGION DE OWARI)

  • TOFU TO KOMATSU-NA NO NIBITASHI (TOFU ET KOMATSUNA À LA SAUCE SOJA DOUCE)

  • KOMATSUNA NO OHITASHI (SALADE DE KOMATSUNA, SOUCE SOJA)

  • BURI-ZÔNIHaut de page

s