cuisine-japonaise.com

Tag : koshi-an (purée de haricot azuki)

 • ICHIGO-MOCHI

 • SAKURA-MANJÛ

 • KANSAI-FÛ TSUKIMI-DANGO (TSUKIMI-DANGO DE LA RÉGION DU KANSAI)

 • KOSHIAN-MIZU-YOKAN

 • Ô-ANMAKI

 • KOSHIAN CAKE

 • KUROGOMA DAIFUKU (DAIFUKU AU SÉSAME NOIR)

 • HIYASHI-JIRUKO

 • SHIRATAMA-MIZUYÔKAN

 • GOMA-AN-DANGO

 • ANKORO-MOCHI

 • KUZU-ZAKURA (À MA FAÇON)Haut de page

s