cuisine-japonaise.com

Tag : tofu

 • SORAMAME TO NINJIN, SHIITAKE NO SHIRA-AE (SALADE DE FÈVES, CAROTTE ET SHIITAKE, À LA SAUCE DE TOFU)

 • SHIMEJIDAKE TO CRESSON NO SHIRA-AE (SALADE DE SHIMEJIDAKE ET CRESSON À LA SAUCE DE TOFU)

 • CHINGENSAI TO ABURA-AGE TO TOFU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU PAKCHOI, AU TOFU FRIT FIN ET AU TOFU)

 • SHIMEJI-DAKE TO KUZUSHI-DOFU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AUX CHAMPIGNONS « SHIMEJIDAKE » ET AUX MORCEAUX DE TOFU)

 • TATAKI-OKURA TO TOFU NO MISOSHIRU (SOUPE MISO AU GOMBOS HACHÉ ET AU TOFU)

 • TOFU TO KOMATSU-NA NO NIBITASHI (TOFU ET KOMATSUNA À LA SAUCE SOJA DOUCE)

 • SAYA-INGEN TO TUNA NO SHIRA-AE (SALADE DE HARICOT VERT ET DE THON À LA SAUCE TOFU)

 • TOFU TO SHIMEJI NO GOMA-MISOSHIRU (SOUPE MISO AU SÉSAME, AU TOFU ET AUX CHAMPIGNONS SHIMEJIDAKE)

 • TOFU PURIN (FLAN DE TOFU)

 • GOBO TO SHUNGIKU NO SHIRA-AE (SALADE DE RACINE DE BARDANE ET DE FEUILLES DE CHRYSANTHÈME À LA SAUCE DE TOFU)

 • BUTA-NIRA-NABE (FONDUE JAPONAISE AU PORC ET AUX CIBOULES DE CHINE)

 • TOFU NO KANI-ANKAKE (TOFU À LA SAUCE AU CRABE ET AUX LÉGUMES)Haut de page

s