cuisine-japonaise.com

Tag : racine de lotus

 • KAZARI-INARI-ZUSHI (INARI-ZUSHI GARNIS)

 • RENKON-MOCHI NO AGEDASHI (BOULETTES DE RACINE DE LOTUS FRITES À LA SAUCE "TSUYU")

 • SATSUMAIMO TO RENKON NO SALAD (SALADE DE PATATE DOUCE ET RACINE DE LOTUS)

 • KONSAI TO KÔYA-DÔFU NO NIMONO (LÉGUMES RACINES ET KÔYA-DÔFU MIJOTÉS À LA SAUCE SOJA DOUCE)

 • RENKON TO KIKUIMO NO CHIPS (CHIPS DE RACINE DE LOTUS ET DE TOPINAMBOURS)

 • RENKON TO BUTANIKU NO AMAKARA-NI (RACINES DE LOTUS ET PORC FRITS ET MIJOTÉS À LA SAUCE SOJA DOUCE)

 • KONSAI NO SALAD (SALADE DE LÉGUMES-RACINES À LA SAUCE VINAIGRETTE JAPONAISE)

 • RENKON TO NINJIN NO AMAZU-NI (RACINE DE LOTUS ET CAROTTES MIJOTÉES À LA SAUCE SOJA DOUCE ET VINAIGRÉE)

 • UNAGI-CHIRASHI-ZUSHI (RIZ VINAIGRÉ À L'ANGUILLE GRILLÉE ET AUX LÉGUMES)

 • KONSAI NO GOMA-AE (LÉGUMES-RACINES AU SÉSAME BLANC)

 • RENKON TO TORI-HIKINIKU NO HASAMIYAKI (RACINE DE LOTUS ET POULET HACHÉ À LA SAUCE TERIYAKI)

 • KOMBU TO RENKON NO NIMONO (ALGUE "KOMBU" ET RACINE DE LOTUS MIJOTÉES À LA SAUCE SOJA DOUCE)Haut de page

s