cuisine-japonaise.com

Tag : kezuri-gatsuo (copeaux de filet de bonite fumé et séché)

 • KOMATSUNA NO UME-OKAKA-AE (SALADE DE KOMATSUNA À L’UMEBOSHI ET COPEAUX DE BONITE)

 • OWARI NO ZÔNI (ZONI DE LA REGION DE OWARI)

 • NASU NO MEN-TSUYU-BUTTER-ITAME (AUBERGINE SAUTÉE AU BEURRE ET À LA SAUCE “MEN-TSUYU”)

 • SATO-IMO NO WAFU-SALADA (SALADE DE TARO À LA JAPONAISE)

 • UME-JAKO-GOHAN (RIZ À L’UMEBOSHI ET AUX CHIRIMEN-JAKO)

 • KYABETSU NO PONZU OHITASHI (SALADE DE CHOU À LA SAUCE “PONZU”)

 • TAMANEGI NO OKAKA-AE (OIGNON ÉMINCÉ ET COPEAUX DE BONITE SÉCHÉE À LA SAUCE SOJA)

 • KOMATSUNA NO OHITASHI (SALADE DE KOMATSUNA, SOUCE SOJA)

 • HIYAYAKKO OKURA-ZOE (TOFU CRU, AVEC SAUCE SOJA ET GOMBO)

 • KAMINARI-DOFU (TOFU SAUTÉ )

 • NANO-HANA NO OHITASHI (SALADE DE NANO-HANA À LA SAUCE SOJA)

 • YURINE NO BAINIKU-AE (YURINÉ À LA SAUCE "BAÏ-NIKU")Haut de page

s